سه شنبه ، 04 آذر 1393

 

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم آناهیتا خلج امیر حسینی

سمت : مدیرکل توسعه منابع انسانی و رفاه

تلفن تماس :66027350-66027301

فکس :66027350-66027301

پست الکترونیکی :

 

 

1-   برنامه ریزی توسعه منابع انسانی و امور رفاهی براساس مطالعات دورنگر و برنامه های دراز مدت

2-      پيش بيني و تأمين نيروي انساني مورد نياز سازمان بر اساس برنامه، تشكيلات، بودجه مصوب و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اخذ مجوزهاي استخدامي از طريق مراجع ذيربط

3-      تدوين برنامه هاي آموزشي كاركنان در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و نظارت برحسن اجراي دوره هاي آموزشي

4-      بررسی، مطالعه و نیازسنجی آموزشی به منظور ارتقاء سطح مهارت، دانش و نگرش کارکنان در سطوح  مختلف

5-      ارزشيابي اثربخشی دوره های آموزشی و استاندارد سازی دوره های مزبور

6-      برنامه ريزي در مورد انتخاب روش هاي نوين و استاندارد ثبت و ضبط اطلاعات و آمارهاي پرسنلي و تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و مشخصات كاركنان و درج و بهنگام نمودن آن در بانك اطلاعات مكانيزه

7-   صدور احكام كارگزيني كاركنان اعم از مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري و اعضاء هيأت علمي و نگهداري پرونده آنها

8-   اجراي قوانين و مقررات استخدامي و طرح هاي طبقه بندي مشاغل

9-    برنامه ريزي در جهت اجراي خط مشي هاي تعيين شده اداري و پرسنلي سازمان

10-   برنامه ريزي در مورد انتخاب روش هاي نوين و استاندارد ثبت و ضبط اطلاعات و آمارهاي پرسنلي و ايجاد بانك اطلاعات مكانيزه و تهيه و تنظيم آمار پرسنلي و مشخصات كاركنان و درج و بهنگام  نمودن آن

11-   برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص ارائه خدمات بیمه ای، وام و تسهیلات، ورزش و تعاونی های مصرف، مسکن و چندمنظوره به کارکنان سازمان

12-  انجام امور بازنشستگان و موظفين براساس مقررات مربوط

13- دريافت، ثبت، توزيع و ارجاع كليه نامه ها و مكاتبات وارده و صادره و بايگاني مكاتبات با تأكيد بر روش هاي مبتني بر تكنولوژي هاي نوين

14-  استخدام براساس قوانین و مقررات مربوط و انجام کلیه امور استخدامی از قبیل درج آگهی استخدام، انجام و برگزاری آزمایشات ورودی، انجام مکاتبات لازم با گزینش سازمان و سایر ارگان های داخل و خارج سازمان

15-  ایجاد و نگهداری پرونده و سوابق استخدامی کلیه کارکنان سازمان

16-  اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و سایر مقررات و موازین ناظر بر اشتغال کارکنان رسمی و پیمانی

17- انجام امور مربوط به صدور احکام نظیر استخدام، انتصاب، ارتقاء، مأموریت، مرخصی و . . . قطع رابطه استخدامی کارکنان، بازنشستگی، باز خرید خدمت، اخراج، انفصال، تعلیق، استعفاء، فوت و برکناری و . . . براساس دستور مقام مافوق

18-  ابلاغ و اجرای آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارکنان

19-    تهیه و تدوين بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری و استخدامی مورد نياز سازمان

20-   اظهار نظر و ارائه پیشنهاد در مورد قوانین، مقررات، آئین نامه ها و ضوابط اداری و استخدامی و امور رفاهی با مشارکت واحدهای ذیربط

21-   ارائه پیشنهاد برای پیش بینی نیروی انسانی و اجرای مصوبات در مورد تأمین نیروی انسانی و نیز امور رفاهی مورد نیاز واحدهای تابعه سازمان با همکاری واحدهای ذیربط

22-  تأمين نيازهاي رفاهي كاركنان و ايجاد شيوه هاي اجرايي مناسب بمنظور استفاده آنان از خدمات رفاهي

23- ايجاد هماهنگي و ارائه خدمات مورد نياز در زمينه فعاليت هاي شركت هاي تعاوني

24- تهیه طرح ها و برنامه های رفاهی نظیر امور تعاونی ها، مهد کودک، وام قرض الحسنه، فعالیت های ورزشی و اقدام لازم برای تأمين آنها

25-  فراهم آوردن امکانات و تسهیلات بهداشتی و درمانی، بهداشت کار، امور بیمه های شاغلین و بازنشستگان